Gebruiksvoorwaarden

Gebruiksvoorwaarden van deze website (disclaimer)

 

BVBA V & V SCARPE (Schoenen Anne-Marie Vermeulen), met maatschappelijke zetel te 9160 Lokeren, Nieuwpoortstraat 87 (KBO-nummer: 0563.771.918), e-mail: info@annemarievermeulen.be, telefoonnummer: +32(0)93693864), hierna te noemen "we" of "ons", beheert deze website.

 

LEES DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN ZORGVULDIG VOOR U GEBRUIK MAAKT VAN DEZE WEBSITE. DOOR GEBRUIK TE MAKEN VAN DEZE WEBSITE AANVAARDT DE GEBRUIKER UITDRUKKELIJK DE HIERNA VOLGENDE ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN.

 

1. Producten, inhoud en specificaties

 

Alle functionaliteiten, inhoud, specificaties, producten en prijzen van producten en diensten beschreven of afgebeeld op deze website kunnen te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden. Bepaalde gewichten, maten en vergelijkbare beschrijvingen zijn benaderingen en dienen alleen ter informatie. We doen al het redelijk mogelijke om de kenmerken van onze producten zo nauwkeurig mogelijk weer te geven, zo ook de kleuren; de kleur die u ziet is echter afhankelijk van uw computer en we kunnen niet garanderen dat uw computer de kleuren juist weergeeft.

 

Indien op een bepaald moment producten of diensten op deze website staan, biedt dit geen garantie dat deze producten of diensten te allen tijde beschikbaar zullen zijn. Het is uw verantwoordelijkheid te voldoen aan alle toepasselijke lokale, nationale en internationale wetgeving (waaronder begrepen wetten met betrekking tot minimumleeftijdeisen) met betrekking tot bezit, gebruik en verkoop van enig item aangeschaft via deze website. Door een bestelling te plaatsen gaat u ermee akkoord de bestelde producten uitsluitend op een wettelijke manier te gebruiken.

 

2. Nauwkeurigheid van gegevens

 

We trachten te waarborgen dat de informatie op deze website volledig, nauwkeurig en actueel is. Ondanks onze inspanningen kan de informatie op deze website van tijd tot tijd onjuist, onvolledig of verouderd zijn. We geven geen garantie met betrekking tot de volledigheid, nauwkeurigheid of actualiteit van enige informatie van deze website. Producten op deze website kunnen bijvoorbeeld niet verkrijgbaar zijn of afwijken van de beschreven kenmerken.

 

3. Gebruik van deze website

 

Het ontwerp van deze website, met inbegrip van logo’s, de lay-out, de iconen, afbeeldingen, foto’s, filmbeelden, audioclips, berekeningen, informatie, digitale downloads, software en ander materiaal dat inhoud geeft aan deze website, is onze uitsluitende eigendom of wordt door ons gebruikt met toestemming van de eigenaar. Deze zijn beschermd door het auteursrecht, (handels)merkenrecht of andere intellectuele eigendomsrechten en mogen uitsluitend worden gebruikt zoals beschreven in deze voorwaarden of met onze voorafgaande schriftelijk toestemming.

 

Ongeautoriseerd gebruik van de informatie of het materiaal op deze website is in strijd met de intellectuele eigendomsrechten en voorschriften. Het is u niet toegestaan de informatie of het materiaal op deze website op enige wijze te wijzigen, reproduceren, publiceren of op enige andere wijze te verspreiden of publiek te maken, ongeacht welk doel, dit alles op straffe van schadevergoeding en het beëindigen van uw recht op toegang. Wij wijzen elke verantwoordelijkheid en elke schade ingevolge niet toegelaten verbruik of verspreiding van de hand.

 

U bent verantwoordelijk voor de geheimhouding van uw account en wachtwoord en voor beperking van de toegang tot dergelijke gegevens en tot uw computer. De verantwoordelijkheid voor alle activiteiten die plaatsvinden onder uw account of wachtwoord ligt uitsluitend bij u. Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, wij hebben dus geen toegang tot uw paswoord.

 

De gebruiker zal ons vrijwaren tegen iedere vordering die door een derde zou worden ingesteld op basis van verkeerde informatie die door de gebruiker zou worden verstrekt op basis van onze website en het gebruik ervan.

 

Elk misbruik bij het gebruik van deze website, niets uitgezonderd, kan aanleiding geven tot het beëindigen van uw recht op toegang, onverminderd ons recht op schadevergoeding.

 

4. Merkenrecht

 

Bepaalde handelsmerken, handelsnamen, dienstmerken en logo’s die worden gebruikt of weergegeven op deze website zijn geregistreerde en niet-geregistreerde handelsmerken, handelsnamen en dienstmerken van ons en aan ons gelieerde ondernemingen. Overige handelsmerken, handelsnamen en dienstmerken die worden gebruikt of weergegeven op deze website zijn geregistreerde en niet-geregistreerde handelsmerken, handelsnamen en dienstmerken van hun respectieve eigenaren. Niets op deze website verleent enige licentie of enig recht, impliciet of anderszins, op het gebruik van handelsmerken, handelsnamen, dienstmerken of logo’s weergegeven op deze website, zonder onze schriftelijke toestemming of die van de derde partij eigenaar.

 

5. Links naar deze website

 

Het is niet toegestaan een link van een andere website naar een pagina op deze website te creëren of in stand te houden zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. Het is niet toegestaan deze website of enig materiaal weergegeven op deze website in een kader of iets dergelijks op een andere website te plaatsen of te tonen zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. Eventuele toegestane links naar deze website dienen te voldoen aan alle toepasselijke wet- en regelgeving.

 

6. Links naar derde partijen

 

Deze website kan links bevatten naar websites die geen eigendom zijn van ons of aan ons gelieerde ondernemingen of door ons of aan ons gelieerde ondernemingen worden beheerd of geëxploiteerd. Dergelijke links worden uitsluitend voor uw gemak aangeboden. Wanneer u deze links gebruikt, verlaat u deze website. Noch wij, noch aan ons gelieerde ondernemingen zijn verantwoordelijk voor enige informatie, inhoud of materiaal op enige andere website of toegankelijk vanaf enige andere website. Noch wij, noch aan ons gelieerde ondernemingen geven garanties met betrekking tot enige andere website of enige informatie, inhoud of materiaal op of toegankelijk vanaf dergelijke websites, of resultaten die u verkrijgt door het gebruik van dergelijke websites. Indien u besluit enige andere site te bezoeken via een link van of naar deze website, doet u dit geheel op eigen risico.

 

7. Gebruikersgegevens

 

Ingeval persoonlijke gegevens en informatie wordt gevraagd, worden deze gegevens behandeld in overeenstemming met de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

 

De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden: uitvoering van de afgesloten overeenkomst, het verwerken van de bestelling, versturen van nieuwsbrieven, reclame- en/of

marketingdoeleinden.

 

U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag gericht aan ons gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

 

In geval van gebruik van gegevens voor direct marketing, kan u zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing. Hiertoe kan U zich steeds tot ons richten via de bovenvermelde coördinaten.

 

Wij behandelen de door u op onze vraag verstrekte gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden. Elke commentaar en reactie die de gebruiker ongevraagd en uit eigen beweging aan ons bezorgt, zal evenwel als niet-vertrouwelijk behandeld worden. Wij behouden ons het recht voor deze commentaar en reactie naar eigen goeddunken te gebruiken, voor welk doel ook, behoudens de beperkingen opgelegd in de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijk levenssfeer.

 

BVBA V & V SCARPE (SCHOENEN ANNE-MARIE VERMEULEN) houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden.

 

Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons contacteren op info@annemarievermeulen.be

 

8. Herziening van deze voorwaarden

 

Wij kunnen deze voorwaarden te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving aan de gebruikers herzien door ze op deze website te actualiseren. Wettelijke kennisgevingen of voorwaarden op bepaalde pagina’s van deze website kunnen derogeren aan zekere bepalingen in deze voorwaarden.

 

Het verder gebruik van de website zal aanzien worden als een aanvaarding van de gewijzigde voorwaarden.

 

9. Beperking van de aansprakelijkheid

 

Wij kunnen in geen enkel geval verantwoordelijk gesteld worden voor onder meer de wijziging van de gebruiksvoorwaarden, de inhoud van de website, de verandering van deze inhoud, de onderbreking of op de stopzetting van de website, dan wel de slechts beperkte toegang tot de website.

 

Evenmin geven wij geen garantie voor het feit dat het gebruik van deze website vrij zou zijn van virussen en/of andere schadelijke elementen of programma’s, noch voor het feit dat de koppelingen via deze website naar andere websites, vrij zouden zijn van virussen en/of andere schadelijke elementen of programma’s, en wijzen desbetreffend eveneens alle verantwoordelijkheid en schade van de hand.

 

De verwijzing (link) naar andere websites houdt geen aanbeveling of garantie (onder meer voor de juistheid en volledigheid van de inhoud ervan, de beschikbaarheid ervan, het virusvrij zijn ervan) in met betrekking tot deze andere websites.

 

In geen geval zijn wij of aan ons gelieerde ondernemingen, managers, medewerkers, aandeelhouders, agenten, rechtsopvolgers, rechtverkrijgenden, retailpartners of enige andere partij die betrokken is bij de creatie, productie of beheer van deze website, aansprakelijk tegenover een partij voor enige schadeclaim – welke ook – voortvloeiend uit het gebruik van of het onvermogen tot gebruik van deze website, enige websites gelinkt aan deze website of materiaal, informatie of diensten op dergelijke websites, ongeacht of deze gebaseerd is op een garantie, contract, onrechtmatige daad of andere wettelijk grond en ongeacht of u bent gewaarschuwd voor dergelijke schade.

 

In geval van een probleem met de producten of diensten die u heeft aangeschaft via deze website, kan u alleen de producent of leverancier van deze producten of diensten aanspreken, overeenkomstig de garantievoorwaarden van de betreffende producent of leverancier. Wij kunnen hiervoor in geen enkel geval verantwoordelijk worden gesteld.

 

Het recht op retournering of terugbetaling met betrekking tot deze producten of diensten zal ontstaan conform de richtlijnen voor retournering en terugbetaling zoals op deze website vermeld.

 

10. Relatie met de algemene verkoopsvoorwaarden

 

Deze gebruiksvoorwaarden doen geenszins afbreuk aan onze algemene verkoopsvoorwaarden, waarmee ze één geheel uitmaken. Door gebruik te maken van deze site aanvaardt de gebruiker eveneens onze algemene verkoopsvoorwaarden.

 

11. Rechtskeuze en bevoegdheid

 

Deze voorwaarden prevaleren boven eventuele andere overeenkomsten tussen u en ons, mocht er sprake zijn van onderlinge tegenstrijdigheid of dubbelzinnigheid. Op deze voorwaarden en de interpretatie ervan is het Belgische recht van toepassing, zonder geldigverklaring van de conflictregels daarvan. Een gedrukt exemplaar van deze voorwaarden zal bewijskracht hebben in juridische en administratieve procedures gebaseerd op of gerelateerd aan deze voorwaarden in dezelfde mate en onder dezelfde condities als andere zakelijke documenten en gegevens die oorspronkelijk in gedrukte vorm zijn gegenereerd en onderhouden. Ingeval van een geschil, zullen uitsluitend de rechtbanken van het arrondissement Dendermonde of het Vredegerecht van het kanton Lokeren bevoegd zijn, zijnde de plaats waar onze maatschappelijke zetel gevestigd is.

 

12. Beëindiging

 

U of wij kunnen uw account of gebruik van deze website te allen tijde beëindigen, zonder opgave van reden. U bent persoonlijk aansprakelijk voor eventuele bestellingen die u heeft geplaatst of kosten die u heeft gemaakt voorafgaand aan de beëindiging. We behouden het recht voor enig onderdeel van deze website op elk gewenst moment te wijzigen, op te schorten of te beëindigen, zonder opgave van reden.

 

Deze versie dateert van februari 2017