Herroepingsrecht

INSTRUCTIES BIJ VERKOOP OP AFSTAND

 

Herroepingsrecht

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag (i) van de sluiting van de overeenkomst of (ii) waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons, via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of email) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht. U dient deze verklaring toe te sturen naar V & V SCARPÉ BVBA (met commerciële benaming schoenen Anne-Marie Vermeulen), met maatschappelijke zetel te 9160 Lokeren, Nieuwpoortstraat 87 (KBO-nummer 0563.771.918).

Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

 

 

Gevolgen van de herroeping

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug.

Wij mogen evenwel wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

De terugbetaling gebeurd met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft meegedeeld terug te zenden of te overhandigen. Bij deze terugzending dient u vermelding te maken van het betreffende artikelnummer, de producten en de hoeveelheid. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen verstreken is.

De directe kosten voor het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening.

U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

- Bijlage: modelformulier voor herroeping

 

MODELFORMULIER VOOR HERROEPING

 

 

(Dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen)

 

- Aan

 

V & V SCARPÉ BVBA (met commerciële benaming schoenen Anne-Marie Vermeulen)

Nieuwpoortstraat 87

9160 LOKEREN

 

- Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering (*) van de volgende dienst herroep/herroepen (*):

...................................................................................................................................................

- Besteld op/Ontvangen (*) op .......................................................................................................

- Naam/Namen (*) consument(en) .................................................................................................

...................................................................................................................................................

- Adres consument(en) ..................................................................................................................

...................................................................................................................................................

- Datum ......................................................................................................................................

- Handtekening van consument(en)

...................................................................................................................................................

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.